Το Πρόγραμμα AgriPlaCE 

Αξιοποίηση Γεωργικών απορριμμάτων για την παραγωγή καινοτόμων πλαστικών Υλικών υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας


Αντικείμενο και Στόχοι: 

Κύριος στόχος του AgriPlaCE είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης στον τομέα της παραγωγής πλαστικών, στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της πληροφορικής αναφορικά με την αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:  

Το έργο θα αποτελέσει ένα μοντέλο έμπρακτης εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας προωθώντας την αποτελεσματική χρήση των πόρων βιολογικής προέλευσης και μοντέλο στήριξης της καινοτομίας στη βιοοικονομία, μέσω της αξιοποίησης αγροδιατροφικών αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα ως πρώτες ύλες για την παραγωγή προηγμένων βιομηχανικών υλικών μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων διεργασιών.

Η υλοποίηση του AgriPlaCE θα ωφελήσει σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο τόσο τις συμμετέχουσες εταιρείες όσο και τη χώρα καθώς αποτελεί μέσο ανάπτυξης προηγμένων βιομηχανικών υλικών, τα οποία θα προάγουν την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στον αγροτοδιατροφικό κλάδο γενικότερα.

Η παραγωγή βιοδιασπώμενης σακούλας συλλογής αποβλήτων θα έρθει να καλύψει ένα μεγάλο κενό της ελληνικής αγοράς καθώς τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει ελληνική εταιρεία που να παράγει τέτοιου είδους προϊόντα. Η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων αναμένεται να είναι έντονη μεσοπρόθεσμα λόγω, πέραν των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, και της επιτακτικής ανάγκης υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων που επιβάλλει τη χωριστή διαλογή των οργανικών στην πηγή. Ως εκ τούτου, αναμένονται υψηλά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία παραγωγής πλαστικών που θα κατέχει τη σχετική τεχνογνωσία.

Ομοίως, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη θα προκύψουν από την ανάπτυξη των νέων τύπων πολυμερικών φιλμ ενώ η χρήση φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών και η αντικατάσταση συνθετικών προσθέτων θα επιφέρει επιπρόσθετα κοινωνικά στην ανθρώπινη υγεία. Με τα νέα αυτά υλικά κατά την υδροπονική καλλιέργεια τα γεωργικά προϊόντα θα χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα παραπροϊόντων και καλλιέργειες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Οι πολυμερικές παρασιτοκτόνες συνθέσεις θα παρέχουν σταδιακή αποδέσμευση και μακροπρόθεσμη παρασιτοκτόνο δράση εξουδετερώνοντας τα παράσιτα που έρχονται σε επαφή ή σε κοντινή απόσταση με το φιλμ. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη τεχνογνωσία θα δώσει στην εταιρεία πλαστικών τη δυνατότητα ανάπτυξης μίας ολόκληρης σειράς νέων προϊόντων που θα ενισχύσουν σημαντικά το μερίδιο της στην αγορά, ενώ θα προκύψουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Με την ανάπτυξη των προηγμένων πολυστρωματικών συσκευασιών τροφίμων λεπτού πάχους, ενισχυμένα με αντιμικροβιακούς παράγοντες φυσικής προέλευση, με χρήση μικρο- και νανο-μεθόδων εγκλεισμού, θα επιτυγχάνεται παρεμπόδιση της εξωτερικής επιμόλυνσης του προϊόντος, ενώ παράλληλα θα περιοριστεί η ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου εντός της συσκευασίας. Ο χρόνος δράσης των ουσιών αυτών θα επιμηκυνθεί μέσω της ελεγχόμενης αποδέσμευσης εξαιτίας του εγκλεισμού τους σε νανομήτρες. Αποτέλεσμα θα είναι οι εταιρείες του αγροτικού τομέα αλλά και της παραγωγής πλαστικών να έχουν οικονομικό όφελος με παράλληλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Πέραν αυτών θα αναπτυχθούν καινοτόμες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές ανάκτησης βιοδραστικών συστατικών από παραπροϊόντα του αγροτοδιατροφικού κλάδου, καθώς και νέες μέθοδοι ενσωμάτωσής τους σε τελικά πολυμερικά προϊόντα μέσω της απλής εκβολής, της συνεκβολής και συνδυαστικών τεχνικών συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροϋδροδυναμικής διεργασίας.

Τέλος θα αναπτυχθεί βάση δεδομένων, και ηλεκτρονική πλατφόρμα προώθησης της αξιοποίησης των γεωργικών απορριμμάτων και ανάπτυξης συνεργειών κατά μήκος αλλά και μεταξύ αλυσίδων αξίας διαφορετικών κλάδων. Η ανάπτυξη ειδικού εργαλείου πληροφορικής προς το σκοπό αυτό αποτελεί σημαντική καινοτομία του έργου καθώς δεν υπάρχει σχετικό εργαλείο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τον ελληνικό αγροτοδιατροφικό κλάδο.


Παρουσίαση προγράμματος:

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται τρία διαφορετικά προηγμένα βιομηχανικά υλικά:

1) βιοδιασπώμενες σακούλες στο πλαίσιο της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με αξιοποίηση ανακτημένου αμύλου από υπολείμματα της καλλιέργειας πατάτας.

2) πολυμερικά φιλμ με ενσωματωμένα φυσικά παρασιτοκτόνα για εδαφοκάλυψη σε υδροπονικές καλλιέργειες αξιοποιώντας ενθυλακωμένα βιοδραστικά εκχυλίσματα αγροτικών αποβλήτων καλλιέργειας τομάτας και αιθέρια έλαια.

3) λειτουργικές συσκευασίες τροφίμων λεπτού υμενίου ενισχυμένες με αντιμικροβιακούς παράγοντες για τη συσκευασία τροφίμων αξιοποιώντας ενθυλακωμένα βιοδραστικά εκχυλίσματα αγροτικών αποβλήτων καλλιέργειας τομάτας και αιθέρια έλαια.

Στη συνέχεια παρατίθενται εικόνες από τα στάδια και τα προϊόντα που παράχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος:

Εικόνα 1 Ανακτημένο άμυλο με τη συμβατική μέθοδο της απλής καταβύθισης (αριστερά) και δείγμα βιοδιασπώμενης σακούλας αμυλούχας σύστασης για χρήση στη συλλογή οργανικών αποβλήτων (δεξιά).
Εικόνα 1 Ανακτημένο άμυλο με τη συμβατική μέθοδο της απλής καταβύθισης (αριστερά) και δείγμα βιοδιασπώμενης σακούλας αμυλούχας σύστασης για χρήση στη συλλογή οργανικών αποβλήτων (δεξιά).
Εικόνα 2 Διαγραμματική απεικόνιση των σταδίων από την παραλαβή των παραπροϊόντων της καλλιέργειας τομάτας έως την αξιολόγηση των προϊόντων ενθυλάκωσης των βιοδραστικών συστατικών τους.
Εικόνα 2 Διαγραμματική απεικόνιση των σταδίων από την παραλαβή των παραπροϊόντων της καλλιέργειας τομάτας έως την αξιολόγηση των προϊόντων ενθυλάκωσης των βιοδραστικών συστατικών τους.
Εικόνα 3. Προΐόντα εκβολής με ενσωματωμένους φυσικούς αντιμικροβιακούς/αντιπαρασιτικούς παράγοντες (εκχυλίσματα παραπροϊόντων καλλιέργειας τομάτας και αιθέρια έλαια ρίγανης, σιτρονέλας) για ενσωμάτωση στη γραμμή παραγωγής φίλμ με LDPE.
Εικόνα 3. Προΐόντα εκβολής με ενσωματωμένους φυσικούς αντιμικροβιακούς/αντιπαρασιτικούς παράγοντες (εκχυλίσματα παραπροϊόντων καλλιέργειας τομάτας και αιθέρια έλαια ρίγανης, σιτρονέλας) για ενσωμάτωση στη γραμμή παραγωγής φίλμ με LDPE.
Εικόνα 4. Προϊόντα ενθυλάκωσης μέσω: της καινοτόμου ηλεκτροΰδροδυναμικής διεργασίας (electrospinning) (επάνω) και της συνεκβολής (κάτω) για χρήση ως υλικά εδαφοκάλυψης στην υδροπονική καλλιέργεια τομάτας.
Εικόνα 4. Προϊόντα ενθυλάκωσης μέσω: της καινοτόμου ηλεκτροΰδροδυναμικής διεργασίας (electrospinning) (επάνω) και της συνεκβολής (κάτω) για χρήση ως υλικά εδαφοκάλυψης στην υδροπονική καλλιέργεια τομάτας.
Εικόνα 5. Δείγμα συσκευασίας λεπτού υμενίου για τρόφιμα με ενσωματωμένους αντιμικροβιακούς/αντιπαρασιτικούς παράγοντες προερχόμενη από συνεκβολή βιοδραστικών συστατικών με πολυπροπυλένιο (αριστερά) και ηλεκτροϋδροδυναμική διεργασία με επικάλυψη του πολυπροπυλενίου με ενθυλακωμένα σε ζεΐνη βιοδραστικά συστατικά (δεξιά).
Εικόνα 5. Δείγμα συσκευασίας λεπτού υμενίου για τρόφιμα με ενσωματωμένους αντιμικροβιακούς/αντιπαρασιτικούς παράγοντες προερχόμενη από συνεκβολή βιοδραστικών συστατικών με πολυπροπυλένιο (αριστερά) και ηλεκτροϋδροδυναμική διεργασία με επικάλυψη του πολυπροπυλενίου με ενθυλακωμένα σε ζεΐνη βιοδραστικά συστατικά (δεξιά).
Εικόνα 6. Ενδεικτική απεικόνιση SEM των παραγόμενων μέσω της ηλεκτροϋδροδυναμικής διεργασίας φίλμ με εγκλεισμένα βιοδραστικά συστατικά και έλαια για χρήση ως επικάλυψη στα φιλμ εδαφοκάλυψης και λεπτού υμενίου που παρουσιάστηκαν παραπάνω.
Εικόνα 6. Ενδεικτική απεικόνιση SEM των παραγόμενων μέσω της ηλεκτροϋδροδυναμικής διεργασίας φίλμ με εγκλεισμένα βιοδραστικά συστατικά και έλαια για χρήση ως επικάλυψη στα φιλμ εδαφοκάλυψης και λεπτού υμενίου που παρουσιάστηκαν παραπάνω.
Εικόνα 7. Εφαρμογή των φιλμ εδαφοκάλυψης στον αγρό.
Εικόνα 7. Εφαρμογή των φιλμ εδαφοκάλυψης στον αγρό.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε